Generalforsamling

Medborgerhuset Damms Gård
indkalder til
generalforsamling mandag den 19.10.2020 kl. 19:00
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Alle borgere har stemmeret.

Vi er indstillet på en kort generalforsamling, men naturligvis efter reglerne.

Bestyrelsen

 

Dagsorden

for ordinær generalforsamling d. 19/10 2020 kl. 19 i Rejsestalden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om 2019
5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2019
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor samt suppleant
9. Eventuelt

---

 

Bestyrelsen for Damms Gård, Felsted

Referat vedr. ordinær generalforsamling d. 19/10 2020 kl. 19 i Rejsestalden

 

P.g.a. Covid-19 er afholdelsen af generalforsamling flyttet fra første kvartal til oktober.

Godkendt af forsamlingen.

 

Dagsorden godkendt.

 

Valg af dirigent: Even Christensen

Valg af referent: Hanne Dica Trøstrup

Valg af stemmetællere: Alice Mølgaard og Jan Pedersen

Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om 2019: Godkendt

 

Medborgerhuset Damms Gård - Beretning om året 2019

”2019 har været endnu et travlt år med mange aktiviteter. Der er mange forskellige foreninger og andre aktører, som placerer deres aktiviteter i Damms Gård. Mange af dem er Felstedbaserede, men der er et voksende antal foreninger m.m. som har hjemme i Åbenrå eller andre steder i kommunen. Det er en stor glæde og tilfredsstillelse for bestyrelsen at mærke stor aktivitet.

Der er nu også jævnligt aktiviteter i Fleksrum og Multirum, som er indrettet til kreative gøremål.

Der har bl.a. været et malerkursus og et sykursus med ganske mange deltagere.

I sommer kom der en ny fast bruger til, idet hjemmesygeplejen fik fast træffetid onsdag formiddag for udvalgt patienter.

Bestyrelsen har været i gang med en række opgaver i årets løb.

Nogen af opgaverne handler om samarbejde med brugerne af huset for at opfylde forslag og ønsker eller for at opstille spilleregler, så det hele kan fungere bedst muligt.

De fleste opgaver drejer sig om at registrere forhold, der kræver henvendelse til og samarbejde med driftsorganisationen, som er blevet omorganiseret i årets løb. Tidligt i 2019 har kommunens Biblioteker og kulturhuse overtaget den opgave, og det har taget lidt tid at få organiseret helt på plads.

Nu har vi fundet ind i den nye rytme, og samarbejdet er indarbejdet og fungerer.

Årets første opgave var, da vi opdagede, at IT-udstyret i Lillesal ikke fungerede, men der kom hurtigt et godt arbejde i gang, og udstyret har blandt andet været i brug ved en række streaminger af foredrag, som Århus Universitet afholder og udsender, og som biblioteket organiserer her hos os.

Biblioteksorganisationen besluttede, at det var nødvendigt at aflåse flere depotrum af sikkerhedsgrunde. Det er blandt andet det rum, hvor der står ekstra borde og stole og hvor der står tallerkner og glas som brugerne skal have fat i, hvis der skal være plads til mange i Rejsestalden, og hvis der skal dækkes borde. Så det var nødvendigt at etablere en nøgleboks med kodelås, som de indviede kender.

I april blev gulvene i bibliotek og Rejsestald renoveret enkelte steder. Der blev monteret et gribehåndtag ved bagdøren. Senere blev P-pladsen retableret og forstærket i svingene, og det blev besluttet, at der skal fyldes huller nogle gange hvert år, og at der placeres en bunke grus til opfyldning af huller efter løbende behov. Det må brugerne gerne give en hånd med.

Der har i årets løb været et par forløb med dårlig og uacceptabel opførsel i multirum. Det førte til, at biblioteksorganisationen etablerede et alarmsystem. Der blev også monteret nye adgangsscannere ved indgangsdørene.

Det har også været nødvendigt at inddrage streetworkeren i forbindelse med nogle uacceptable aktiviteter omkring madpakkehuset ved P-pladsen.

Et par gange i årets løb har det været nødvendigt at kontakte et par brugere, som ikke havde fået ryddet ordentligt op efter sig.

I den sammenhæng har bestyrelsen nu udarbejdet opslag på væggen i de fleste rum, som beskriver hvordan der skal ryddes op efter brugen af rummet. Vi regner med at brugerne er glade for den vejledning, så der ikke er tvivl om, hvor møblerne skal stå og så videre.

Det supplerer godt den tekst, vi i 2018 satte på låger og skuffer i køkkenerne.

Bestyrelsen driver en hjemmeside, og den skal løbende ajourføres, så den er både oplysende og aktuel. Vi har også overvejet, om vi kunne styrke den måde aktiviteter i Damms Gård bliver bekendtgjort, men foreløbig er vi endt med, at det er bedst at arrangørerne klarer det selv.

Der imod har bestyrelsen udarbejdet en folder om Damms Gård og mulighederne her, og den ligger fremme flere steder i huset.

Vi er glade for at der er installeret en elevator i huset, så handicappede kan komme op i rummene ovenpå, og så der kan flyttes borde og stole op eller ned, når der er behov for det.

Normalt fungerer den upåklageligt, men den har været ude af drift et par dage, vist nok på grund af fejlbetjening. Der er nu sat en ret grundig betjeningsvejledning op.

Som en service kan nogle faste brugere af huset få tildelt et af de faste skabe med lås, som er monteret i depotrummet ved biblioteket. Det har fungeret godt, men der blev behov for at lave nogle spilleregler for brugen og aftalerne om lån af skabene. Bestyrelsen har desuden fået installeret en del mindre skabe i Fleksrummet ovenpå, og der er allerede lavet udlånsaftaler om en del af dem.

I 2018 anskaffede huset 50 løse stolehynder, fordi en del brugere synes, at stolene er hårde og kolde at sætte sig på. Det blev en stor succes, og i 2019 anskaffede vi 50 mere, og der blev lavet en kasse med hjul under, som hynderne hører til i, når de ikke er i brug.

Selv om huset altså umiddelbart ser flot og funktionsrigtigt ud, så er der således et løbende behov for justering og vedligehold og også nogle nye initiativer. Bestyrelsen har befundet sig godt ved at være en vigtig brik i dette arbejde.

Tak til alle vore samarbejdspartnere, og tak til bestyrelsen for et engageret arbejde og samarbejde.”

 

Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2019: Godkendt

 

Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter

Alice Mølgaard og Jan Pedersen genvalgte bestyrelsesmedlemmer

Jette Becker og Oluf Hansen genvalgt til bestyrelsessuppleanter

 

Valg af revisor samt suppleant

Theo Brand og Even Christensen genvalgt

 

Eventuelt

Unge og uro. Alice foreslår, at vi kontakter streetworker Karina Blom med henblik på evt. forebyggende ungekursus.

Diskussion omkring forebyggelse og tiltag i forbindelse med de unges benyttelse af Damms Gård, som gerne skal være et hus, der kan rumme alle generationer.

 

Investering i nye folkehøjskolesangbøger.

De gamle højskolesangbøger, som Damms Gård modtog i indvielsesgave fra Aabenraa Kommune bliver snart forældet, når der kommer en ny udgave pr. 12. november i år.

Bestyrelsen må overveje, om vi skal investere i et nyt sæt højskolesangbøger, da de benyttes i ved næsten alle arrangementer i Rejsestalden.

Vi fortsætter konstitueringen som sidste år:

 

Formand Troels Olesen

Næstformand Alice Mølgaard

Sekretær Hanne Dica Trøstrup

Kasserer Jan Pedersen

Webmaster Poul Lauridsen

Suppleant Jette Becker

Suppleant Oluf Hansen

 

Revisor Theo Brand

Revisorsuppleant Even Christensen

 

Referent: Hanne Dica Trøstrup