Gå til hovedindhold

Vedtægter for Damms Gård

Her finder du vedtægterne for medborgerhuset "Damms Gård".

Indhold

  § 1 Navn og hjemsted

  Foreningens navn er Medborgerhuset "Damms Gård" med hjemsted Felsted i Aabenraa Kommune

  § 2 Formål

  Formålet er at fremme det lokale engagement og udvikling af den af kommunen ejede ejendom, Gråstenvej 12, Felsted, samt drive den som medborgerhus ved udlån af lokaler til ikke kommercielle aktiviteter afholdt af foreninger, institutioner, Aabenraa Bibliotekerne, virksomheder, private aktivitetsgrupper og enkelt personer.

  Der skal i Medborgerhuset Damms Gård bydes på muligheder for alle, som har lyst til at tage del i kulturelle og kreative emner som kunst, teater, musik, foredrag, film, lyd, EDB, samt støtte udviklingen af sociale og kulturelle netværk i det lokale samfund på tværs af aldersmæssige, erhvervsmæssige, sociale eller kulturelle skel, samt være mødested for læring, demokrati, debatter og samvær.

  § 3 Økonomi

  Midler til foreningens drift tilvejebringes gennem bidrag fra kommunen, enkeltpersoner, foreninger, virksomheder, organisationer, og dels gennem egne indtægter fra arrangementer m.m.

  Foreningen kan søge om tilskud fra fonde og puljer.

  Ejendommens driftsudgifter afholdes af Aabenraa Kommune.

  Aabenraa Kommune udbetaler driftstilskud til foreningen. Beløbets størrelse forhandles hvert år ved indgåelse af driftsaftale med kommunen.

  § 4 Generalforsamling

  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal. Indkaldelsen annonceres i lokalaviserne dækkende Aabenraa Kommune og ved opslag senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde:

   1. Valg af dirigent

  2. Valg af referent

  3. Valg af stemmetællere

  4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

  5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

  6. Indkomne forslag

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter i henhold til vedtægter

  8. Valg af revisorer samt suppleant

  9. Eventuelt

  Stemmeberettigede er borgere i Aabenraa Kommune. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte borgere.

  Beslutninger træffes med almindelig stemmeflertal, dog med undtagelse af vedtægtsændringer, som kræver 2/3 del af de fremmødte borgere.

  Vedtægtsændringer skal fremsendes til kommunen til godkendelse, inden disse kan ikrafttræde.

   Såfremt der fremsættes ønske om skriftlig afstemning, skal dette respekteres.

  Alle borgere har én stemme hver. Der kan ikke stemmes ved skriftlig fuldmagt.

  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mere end halvdelen af bestyrelsen eller min. 50 borgere skriftligt anmoder derom.

  Indkaldelsen annonceres på samme måde, som ved den ordinære generalforsamling, og der behandles det eller de emner, som har givet anledning til afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.

  En ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning herom.

  § 5 Bestyrelse

  Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.

  Medborgerhuset Damms Gård ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, heraf ét medlem som udpeges af Aabenraa Bibliotekerne.

  Foreningen tegnes udadtil af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

  Bestyrelsesmedlemmer med undtagelse af Aabenraa Bibliotekernes repræsentant vælges for en 2-årig periode (2 mand hvert andet år) ved den årlige generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal.

  Desuden vælges der på den ordinære generalforsamling 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisor og 1 revisorsuppleant, som alle er på valg hvert år.

  Genvalg kan finde sted på alle poster.

  Bestyrelsen konstituerer sig snarest og senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

  Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst én gang hvert kvartal. Der føres beslutningsreferat af alle møder og generalforsamling.

  Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, og den fastsætter udvalgenes opgaver i sin forretningsorden.

  Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet, ligesom de valgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan drages til økonomisk ansvar eller få del i foreningens eventuelle overskud.

  § 6 Regnskab

  Regnskabet følger kalenderåret.

  Kassereren har ansvaret for, at foreningens regnskab føres forsvarligt og i henhold til gældende regler for regnskabsaflæggelse samt udarbejdelse af årsregnskab og eventuelt budget.

  Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

  Regnskabet fremsendes senest den 1. april til Aabenraa Kommune til orientering.

  § 7 Drift

  Foreningen indgår en driftsaftale med Aabenraa Kommune. Begge parter kan begære driftsaftalen forhandlet hvert år i november måned.

  Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen form for personlig hæftelse. Foreningen kan ikke optage lån.

  Foreningen afholder alle udgifter i forbindelse med foreningens aktiviteter og bestyrelsens arbejde.

  Foreningens midler indsættes på en konto i et pengeinstitut.

  Medborgerhusets faciliteter kan stilles til rådighed for alle som har bopæl i Aabenraa Kommune.

  Personer som er ansvarlige for aktiviteter i medborgerhuset, skal være myndige.

  De aktivitetsansvarlige personer skal sørge for at arrangementet afvikles efter gældende regler og efter den med foreningens repræsentant trufne aftale.

  Beskadigelse, bortkomst eller anden vanrøgt skal erstattes af de aktivitetsansvarlige. Disse har ansvaret for, at de fornødne tilladelser foreligger i forhold til myndigheder m.v. Der kan anvendes lejekontrakt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Betingelserne skal være defineret over for lejeren.

  § 8 Opløsning af foreningen

  Opløsning af Medborgerhuset Damms Gård kan kun ske efter beslutning på en ekstraordinær generalforsamling.

  Opløsning kan ske med 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte borgere.

  Eventuelle midler skal anvendes efter den opløsende generalforsamlings beslutninger.

  Såfremt der foreligger klausuler om f.eks. kommunale midler, skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende anvendelsen af disse.